Kalkulace nájmu

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů

Společností, která vyhlašuje výběrové řízení na volnou pracovní pozici je

NOVORENT SE, se sídlem
Národní 973/41,
110 00 Praha 1,

IČO: 08233641,
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka H 2260.

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje

Každé zpracování Vašich osobních údajů má svůj účel a sleduje legální anebo legitimní účel:

  • Projevil/a jste zájem o pracovní pozici, k jejímuž obsazení otevřel správce výběrové řízení.
  • Osobní údaje správce zpracovává za účelem provedení kontrolních opatření před uzavřením pracovní smlouvy, jejíž smluvní stranou se v případě úspěšného přijímacího řízení máte stát. Správce provádí posouzení a vyhodnocení Vaší žádost včetně ověřování údajů ve veřejně dostupných rejstřících právnických a fyzických osob a dalších veřejných zdrojích z důvodu předcházení střetu zájmů s činností a působností NOVORENT SE.
  • Dále můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu zpracovávat, nebudete-li ve výběrovém řízení úspěšný, k Vaší další žádosti o jinou pracovní pozici.
  • Vaše osobní údaje můžeme využít pro předsmluvní jednání s vámi v případě, že budete vybrán na pozici a rozhodnete se pracovní nabídku přijmout.
  • NOVORENT SE zpracovává osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Zpracování probíhá jak manuálně, tak i automatizovaně či částečně automatizovaně.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje NOVORENT SE zpracovává vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, přičemž respektuje zákonné povinnosti specifikující časové limity, pro jejichž plnění musí nezbytně ke zpracování osobních údajů docházet.

  • Nedohodneme-li se při realizaci Vaší žádosti odeslané v rámci výběrového řízení jinak, Vaše osobní údaje zpracováváme šest měsíců od jejich zaslání (zpřístupnění správci).
  • Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci).

Respektujeme Vaše práva (práva subjektu údajů)

  • V souladu s textem GDPR máte právo obrátit se na správce s žádostí o opravu osobních údajů, o jejich doplnění neúplných osobních údajů či jejich výmaz, právo odvolat souhlas, dále např. o vydání potvrzení (na přístup k osobním údajům), které Vaše osobní údaje správce zpracovává.
  • Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou danou GDPR s ohledem na účel zpracování, máte právo požádat správce o vysvětlení či o provedení opravy, případně jiných nezbytných opatření (právo vznést námitku).

Řádně plníme povinnost k ochraně osobních údajů.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u správce buď elektronickou formou na emailové adrese: nebo písemně prostřednictvím doporučené pošty zaslané na adresu sídla firmy.

Máte právo podat stížnost, což znamená, že pokud nebudete spokojeni s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme, máte možnost obrátit se se stížností na dozorný úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email:posta@uoou.cz